81 Arane Watake Uwong Utowo Bocah - Karakter Manusia Dalam Bahasa Jawa

Watak seseorang atau bocah atau dalam bahasa jawa disebut arane watake uwong utowa bocah  akan selalu berbeda satu dengan yang lainya, watak atau karakter seseorang bisa jadi dipengaruhi karena faktor lingkungan atau cara orang tua mendidik. dalam ilmu psikologi karakter adalah kebiasaan yang mengarah pada tindakan individu seseorang. ada beberapa unsur yang dapat membentuk karakter seseorang yaitu
 1. Sikap
 2. Emosi
 3. Kepercayaan
 4. Kebiasaan
 5. konsepsi diri
Arane Watake Uwong Utowo Bocah
Foto By Intanpari.com/ Sugeng Riyanto

Dari kelima unsur diatas paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana karakter sesorang yang kita kenal. namun karakter yang muncul pada seseorang bukanlah bawaan dari lahir  akan tetapi melalui proses panjang dari perjalanan hidupnya dari lahir kecil hingga dewasa sehingga membentuk karater seseorang.

Dari perjalanan panjang ini ada karakter seserorang yang mempunyai semangat hidup yang tinggi bisa disebut sanguistik,  plegmatis adalah orang-orang yang mempunyai karater suka mendengar penyabar, tenang dan orang orang dengan tipe yang selalu menyukai kedamaian

Dari beberapa karakter yang terbentuk pada diri manusia ,orang jawa  atau dalam bahasa jawa disebutkan ada sekitar 81 karakter manusia dari karakter anak kecil dan orang dewasa diantaranya

81 Arane Watake Uwong Utowo Bocah

 1. Adigangn = Gandel-endelake kakuwatanne
 2. Adigung = Ngandelendelake kaluhurane
 3. Adiguna = Ngendel-endelake kapinterane
 4. Ambekdarma = Seneng tetulung, welasan
 5. Ambekpati = Ora wedi pati
 6. Ambeksiya = Seneng nganiaya
 7. Ambeksura = Kendel banget
 8. Ambekwani = Kendel banget
 9. Alim = Pinter tur anteng
 10. Anteng = Meneng ora akeh gunem
 11. Andhap asor = Ora gumedhe, ora umuk
 12. Bande = Ora cingeng, ora gembeng
 13. Beres = Ora duwe niyat ala utawa goroh
 14. Bencirih = Gampang kena ing lelara
 15. Berbudi = Seneng weweh, loma
 16. Blater = Pinter sesrawungan
 17. Mblubud = Nekat ora duwe isin
 18. Brangasan = Gampang nepsu
 19. Mbrekunung =Nggugu karepe dhewe
 20. Cendhala = Ala kelakuanne
 21. Centhil = Emoh weweh/ medhit
 22. Climut = Dhemen nyenyolong
 23. Clingus = Isinan, ora kendel sesrawungan
 24. Cluthak = Seneng mangan apa-apa
 25. Cubluk = Bodho
 26. Cugetan = Mutungan, ora sabar
 27. Culika = Dhemen ngapusi
 28. Ndableg = Ora ngrewes ing pitutur
 29. Dahwen = Seneng nacad
 30. Daksiya = Seneng mara tangan
 31. Delap  = Seneng nganiaya
 32. Ndhendheng = Angel dituturi
 33. Drengki = Meri marang kabegjane liyan
 34. Ndhugal = Kurang ajar
 35. Gathekan = Gampang ngerti, lantip
 36. Gembeng = Gampang nangisan
 37. Geleman = Manutan, gampang gelem
 38. Gemi = Pinter ngirit, nganggone
 39. Getapan = Gampang kagel
 40. nggragas = Seneng memangan sing kurang patut
 41. Jail = Seneng gawe piala / usil
 42. Jirih = Ora kendel / weden
 43. Julig = Pinter nindakake bab ala
 44. Kemproh = Ora resikan
 45. kendel = Duwe kewanen
 46. Kesed = Ora oyan gawe
 47. Kethul = Ora gampang ngerti
 48. Loma = Seneng weweh
 49. Lonjo = Guneme sak wiyah-wiyah
 50. Lugu = Kaya apa anane
 51. Melikan = Gampang tuwuh rasa kepingin nduweni
 52. Mentahn = Ora duwe rasa welas
 53. Meren = Gampang meri
 54. Mopo = Ora gelem nglakoni
 55. Murka = Kumudu-kudu tanpa akeh dhewe
 56. Muthakil = Sugih akal kanggounthunge dhewe
 57. Ngebreh = Mbuwang dhuwit, boros
 58. Panasten = Seneng manasi liyane marga meri
 59. Parawadulan = Seneng wadul
 60. Prasaja = Beres
 61. Sabar = Ora gampang nesu, sareh anggone
 62. Saen =  Ora isinan
 63. Satiti =  Sarwa ngati-ati
 64. Slingkuh = Ora beres
 65. Srakah = Kumudu-kudu oleh akeh dhewe
 66. Srei = Kumudu-kudu njaluk menang
 67. Sumanak = Rumaket ing pamitran
 68. Semelangan = Gampang sumelang
 69. Sumungah = Seneng umuk
 70. Taberi = Sregep serta tlaten
 71. Takad = Kuwat nahan lara
 72. Tambeng = Manut karepe dhewe
 73. Tegelan = Ora duwe rasa rikuh, mentalan
 74. Temen = Ora dhemen goroh
 75. Tumbak = Seneng wadul cucukan
 76. Ugal-ugalan = Kurangajar
 77. Ugungan = Dituruti sapanjalukane
 78. Umpakan =Seneng dialem
 79. Wangkal = Ora nurutan
 80. Wasis = Pinter
 81. Wekel = Sregep serta tumemen

Bisa disimpulkan jadi karakter adlah ciri khas dari watak seseorang yang bisa kita lihat dari tingkah laku dan tutur katanya. semoga bermanfaat

Posting Komentar untuk "81 Arane Watake Uwong Utowo Bocah - Karakter Manusia Dalam Bahasa Jawa"