Nama Lain Semar dan Kesaktian Semar Dalam Pewayangan

Nama lain semar dan kesaktian semar dalam cerita pewayangan mempinyai berbagai macam. Semar dalam cerita pewayangan merupakan tokoh utama dari Punokawan yaitu Semar, bagong petruk dan gareng. Tokoh semar dalam cerita pewayangan adalah sebagai penasihat sekaligus pengasih para kesatrya, juga mempunyai kecerdasan dan cerdik.

Nama lain semar dan kesaktian semar

Asal usul dari semar semar meruoakan putra SangHyang Tunggal dan Dewi Wiranti. Namun dikisahkan juga semar lahir dari telur yang bercahaya yang ketika lahir semar mempunyai Saudara yaitu yaitu Togog atau nama lainya SangHyang Antaga dan Batara Guru atau nama lainya SangHyang Manik Manikmaya.

Dari telur yang bercahaya itu semar dikisahkan ketika teluritu di pujian oleh SangHyang Tunggal telur itu pecah Semar bersala dari telur pituhnya, Togog dari cangkang atau kulitnya sedangkan Batara Guru adalah Kuning telurnya

Semar merupakan tokoh punakawan yang baik. Bijaksana, dan merupakan penasihat yang sangat arif. Selain itu setelah liku liku perjalanan dan ujian dari semar dari ayahnya sehingga dianmempunyai badan seperti dalam karakter wayang dikisahkan karena sayembara SangHyang  tunggal  sampai akhirnya semar menelan gunung .

Diceritakan sayembara dari SangHyang Tunggal untuk ketiga anakanya yaitu Togog. Semar san Bathara guru. Sayembara itu adalag siapa yang dapat menelan gunung akan bisa menjadi penguasa 3 dunia yaitu Jagad Luhur Madyo dan Andhap

Dari cerita yang ada semar juga mempunyai nama lain yaitu


 1. Ismaya
 2. Badranaya.
 3. Nayantaka.
 4. Sukma Sejati.
 5. Sukma Ekalaya.


Selain sebagai tokoh pewayangan yang bijak sana dan arik semar juga mempunyaai kekuatan atau kesaktian yang melebihi kesaktian bathara guru. Mempunyai senjata kentut . Senjata kentut dari semar bukanlah senjata yang mematikan atau membunuh akan tetapi dikisahkan senjat ini untuk menyadarkan dan kesaktian lainya

Semar mempunyai 3 anak angkat yaitu Gareng, Petruk dan bagong mereka merupakan anak dari Semar. Sehingga Semar, bagong, petruk, gareng dikenal Sebagai Punokawan.

Kata-kata bijak dari semar


 1. Urip iku Urup
 2. Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara
 3. Sura dira jaya jayaningrat, leburing dening pangastuti
 4. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha
 5. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan
 6. Aja gumunan, aja getunan, aja kagetn, aja aleman
 7. Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan, lan kemareman
 8. Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak celaka
 9. Aja milik barang kang melok, aja mangro mundak kendho
 10. Aja adigang, adigung, adiguna


Posting Komentar untuk "Nama Lain Semar dan Kesaktian Semar Dalam Pewayangan"