Jenis Basa Rinengga Dalam Basa Jawa

Basa
Yang dimaksud Basa Rinengga adalah merupakan karya sastra jawa yang indah yaitu  racikan bahasa penggabungan kata yang berbeda sehingga menjadi kalimat yang cabtik dan menarik, dan bisa meresap dalan hati. 
Dalam basa jawa Basa Rinengga yaiku ukara karangan kang klebu susastra basa rinacik / basa sing dirangkai karo tembung liya ugo dadinbasa kang mawa endah lan ngresep in ati.
Fungsi dari basa rinengga 
  1. Dipakai untuk dialog atau acara wayang uwong atau wayang kulit atau dalam pewayangan
  2. Pranata cara / sambutan penganten dan acara hajatan penting lainya dalam budaya jawa


Jenis jenis dari Basa Rinengga

A. Tembung Saroja
Yaiku tembung loro  podo utowo meh podo tegese ingkang basane dienggo bebarengan

B. Tembung entar
Yaiku tembung loro sing digabung dadi siji lan tegese ora koyo makna salugune utowo tembung kang ora keno ditegesi sawantahe

C. Wangsalan
yaiku unen unen jawa utawa tetembungan jawa sing podo cangkriman, nanging batangane wis dikandhakake utowo dibedhek dewe . Mung anggone ngandhakake ora nganti jelas utawa cetha. Sarana sing disebutake sawanda utawa luweh lan interaksine antara wong loro utowo luweh

D.Paribasan
Yaiku tembung kang ajeg panganggone, mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan. Kang dipindhakake kaanan utawa sesipatane wong/barang. Wonge uga katut ing sajrone pepindhan nanging kang luwih ditengenake kaanane utawa tindak-tanduk.

E. Pepindhan
Yaiku tembung utawa unen unen sing ora ngemu surasa sejatine kalimat yang tidak mempunyai arti yang sebenarnya biasa dipakai  untuk beragam pengandaian ataupun perumpamaan warna, sifat, tingkah laku dan rupa.

F. Bebasan
Yaiku ukara unen-unen kang ajeg panggone ngemu surasa pepindan kang dipindahake sifate utawa kahanane wong.

G. Saloka
yaiku basa kang ajeg panganggone mawa teges entar, ngemu surasa pepindhan. Nanging kang dipindhakake wonge

H. Purwakanthi
Yaiku runtute basa utaws swara ing ukara, wanda utawa tembung kang kapisan nggandheng wanda utawa tembung ing saburine.

I.Parikan 
Yaiku tembung kang dumadi saka rong ukara. Ukara sepisanan kanggo narik kawigaten, lan ukara kapindho minangka isi.

Diambil dari berbagai sumber pelajaran dari buku pelajaran bahasa jawa demikian secara singkat penjabaran Basa Rinengga.

Posting Komentar untuk "Jenis Basa Rinengga Dalam Basa Jawa"